HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR DELER AV SJØAREAL I HERØY KOMMUNE, KYSTPLAN HELGELAND

 

Med dette varsles jf. Plan- og bygningsloven §9 og §11-14 at kommunedelplan benevnt Kommunedelplan for deler av sjøareal i Herøy kommune, der disse areal inngår i en større interkommunal plan benevnt Kystplan Helgeland blir  lagt ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn på Herøy Kommunes hjemme sider www.heroy-no.kommune.no under høringer fra og med den 06.09.17.

 

Frist til å komme med merknader/innspill/uttalelser/innsigelser til planforslaget som omhandler Herøy kommunes arealer settes til den 18.10.17.

 

Spørsmål til planforslaget for Herøy kommunes arealer rettes til Herøy kommune; telefon 75068000, eventuelt e-post post@heroy-no.kommune.no. Høringsuttalelser sendes til post@heroy-no.komune.no eller til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy. Merk oversendelse med «Saksnr. 17/446»

Dokumenter i saken:

Kunngjøring

Samlet saksfremstilling

Plankart A0

Plankart A3

Del 1, Planbeskrivelse med bestemmelser

Ytterligere bestemmelser

Del 2, Overordnet konsekvensutredning og konsekvensutredning av enkelttiltak

Temakart - Viser kommuneplanens arealdel i områder der den fortsatt skal gjelde

Andre saksdokumenter

Link til 1. gangs høring