Med dette varsles jf. Plan- og bygningsloven §9 og §11-14 at kommunedelplan benevnt Kommunedelplan for deler av sjøareal i Herøy kommune, der disse areal inngår i en større interkommunal plan benevnt Kystplan Helgeland blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn på Herøy Kommunes hjemme sider www.heroy-no.kommune.no under høringer fra og med den 20.5.16.

Frist til å komme med merknader/innspill/uttalelser/innsigelser til planforslaget som omhandler Herøy kommunes arealer settes til den 15.07.16.

Spørsmål til planforslaget for Herøy kommunes arealer rettes til Herøy kommune; telefon 75068000, eventuelt med e-post til post@heroy-no.kommune.no. Høringsuttalelser sendes til post@heroy-no.kommune.no eller til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy. Merk oversendelse med «Saksnr. 13/748»

Dokument i saken:

Kunngjøring

Samlet saksfremstilling

Plankart – Kommunedelplan for deler av sjøareal i Herøy, KYSTPLAN Helgeland

Del 1, Planbeskrivelse med bestemmelser, Kystplan Helgeland

Del 2, Overordnet konsekvensutredning og konsekvensutredning av enkelttiltak

Temakart - Samlet plankart for interkommunal kystsoneplan, Kystplan Helgeland

Temakart – Kommunedelplan for deler av sjøareal i Herøy og kommunesgrense til Herøy

Temakart – Viser kommuneplanens arealdel i områder der den fortsatt skal gjelde.

Temakart – Viser kommunedelplan for sjøareal i Herøy, KYSTPLAN HELGELAND og kommuneplanens arealdel.