§ 1 Formål
Reglementet skal bidra til å oppfylle Herøy skoles målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

§ 2 Virkeområde
Reglementet gjelder for grunnskolen i Herøy kommune.

Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer. Reglementet gjelder også på skoleveien. Reglementet kan også komme til anvendelse på tider da skolen ikke har ansvaret for elevene, forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen.

Hver enkelt klasse utarbeider årlig egne klasseregler basert på dette reglementet.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet. Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 4 Regler for orden

Elevene skal:

 • møte presis til timer og avtaler
 • møte forberedt til opplæringen
 • ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister
 • holde orden
 • oppholde seg på skolens område i skoletiden, dersom annet ikke er avtalt
 • være ute i alle friminutt, avtale om inne-ordning kan gjøres med elevråd
 • parkere sykkel på anvist område


§ 5 Regler for oppførsel

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel:

 • være til stede i opplæringen
 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt
 • uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø; være inkluderende og vise gode holdninger overfor andre elever og ansatte.
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • melde fra om fravær umiddelbart til kontaktlærer. Skolen fraråder uttak av ferie i skoleåret, ev. uttak begrenses til 1 uke.
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • mobiltelefon, elektroniske spill og lignende skal være avslått og i skolesekken hele skoledagen, brukes kun etter avtale med lærer
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av datautstyr og digitalt utstyr
 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr
 • ved fusk/ utstrakt plagiat viser en lav måloppnåelse og karakter settes til laveste nivå.
 • ikke ha med/spise slikkerier eller drikke brus

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres

 • forstyrre undervisningen
 • å mobbe og plage andre
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med, bruke eller være påvirket av tobakk/snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • å ha med og/eller benytte farlige gjenstander

§ 6 Sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Følgende sanksjoner benyttes ved brudd (ikke i prioritert rekkefølge):

 • muntlig/ skriftlig advarsel fra lærer
 • muntlig/ skriftlig advarsel fra rektor
 • melding til foreldre/foresatte
 • tilstedeværelse på skolen før/etter skoletid for samtale med lærer eller rektor, og evt. for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
 • bortvisning fra undervisningen for enkelttimer, for resten av dagen og inntil tre dager på 8.–10. årstrinn (opplæringsloven § 2-10)
 • midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte
 • nedsatt karakter i orden og oppførsel

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner. Skolen har ikke ansvar for private ting som tas med til skolen.

§ 7 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet.

§ 8 Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foreldre/foresatte bli erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 9 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner
Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.
 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak. Foresatte skal varsles ved bortvisning.
 • I alvorlige saker skal foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

Sanksjonene om utvisning er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 10 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2013.

Lars Olav Mogård-Larsen
Enhetsleder skole