Brann- og redningstjenesten i Herøy kommune er lokalisert med fast kontorsted på rådhuset og brannstasjon i Åsveien. Styrken består av 17 deltidsansatte befal og har 4 delt befalsvakt.

I tillegg har vi et depot i Brasøy for å sikre hurtig innsats i Brasøy og Husvær.

Herøy brannvesen er fra 30. september i 2014 tilknyttet vaktsentralen i Bodø (110-Bodø).

Tjenesten er organisert med to avdelinger:

Beredskapsavdeling

Alarmtelefon: 110
Avdelingsleder beredskap er for tiden ubesatt. Beredskapsavdelingen tar seg av brann- og redningstjenesten i Herøy kommune. Oppgaven er å begrense og slokke brann, samt å hjelpe personer ut av akutte situasjoner der det er fare for liv og helse. Vi yter også hjelp i andre situasjoner som oppfattes som akutte og truende for liv, helse og miljø.

Innsatsstyrken skal kunne takle de fleste branner og akutte ulykker innenfor egen region. I tïllegg informasjon og deltakelse på brannøvelser overfor publikum.

Herøy brannvesen er et deltidsbrannvesen bestående av 17 befal og mannskaper.

Forebyggende avdeling
Oppgavene til forebyggende avdeling kan listes opp slik:

  • Gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak om forebygging av brann og opptreden ved brann og ulykke.
  • Utføre lovpålagt tilsyn med brannsikkerheten i henhold til brannvernlovgivningen. 
  • Behandle tillatelser, godkjenninger og fastsette brannsikringstiltak.
  • Gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg. 
  • Utføre lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Vi arbeider for at mennesker og dyr ikke skal bli skadet i branntilfeller, at miljøet bevares og at skader blir minst mulige på bygninger og materiell. Avdelingen skal gjennom forebyggende arbeid redusere brannfaren og konsekvensene ved brann.

Herøy kommune er medlem i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i region Helgeland (HIUA). HIUA består av Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Herøy, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad.

HIUA har som formål å sikre tilfredsstillende beredskap mot alle typer akutte forurensingsuhell, både olje og kjemikalier, som kan medføre forurensing på sjø, land og i vassdrag. Det er i bygd opp en beredskapsorganisasjon som skal håndtere slike akutte forurensinger. Innen oljevern samarbeider HIUA med de statlige depotene og NOFO (Norsk Oljevernforening for Operatørselskapene).

 

 DSBs kartinnsynsløsning