Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kap. 19
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Boligtilskudd til utbedring/tilpasning
Bompenger - privat vei
Borgerlig vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom uten ansvarsrett
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes fysiske skolemiljø
Elevenes psykososiale skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Fastlege
Farlig avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Fosterhjem/ Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisklivssentralen
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Giftinformasjonssentralen
Gravferd
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Health and care services for refugees, asylum seekers and family unification
Helsehjelp i hjemmet
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmeundervisning

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang grunnskole
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Midlertidig botilbud
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko/Meld ifra
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Praktisk bistand (hjemmehjelp)
Produksjonstilskudd i jordbruket

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reisevaksine
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Returordninger for avfall
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Seksuelle overgrep/Incest
Salgsbevilling for alkohol
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skjenkebevilling alkohol
Skolefritidsordning - SFO
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Spesialundervisning i skolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vald - godkjenning
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp