Med hjemmel i PBL § 12-10 vedtok Formannskapet den 25.10.2022 i sak 91/2022, å legge planforslaget ut til 2. gangs offentlig ettersyn og høring.

Plan 202001 Detaljregulering for Herøy maritime næringspark vil erstatte tidligere reguleringsplan 50456 Reguleringsplan for Hestøya næringspark vedtatt i 2009. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plan slik at den stemmer overens med faktisk situasjon og endringer som er utført, samt innlemmer uregulert sjøområder i sør og hele næringseiendom 4/23/4 inn i plan. Planen oppdateres med siktelinjer og avkjørsler til næringsareal, havneområde, kai og akvakultur (ventemerder). Reindriftsnæringen får en bedre tilrettelagt flytteled bl.a. ved at område ved bru til Øksningan endres til grøntområde, oppsamlingsplass for rein rett nord for Seløy Undervannsservice og med Hensynsone H520. Det tilrettelegges for fremtidig felles vann og avløpsanlegg i området slik at trase for teknisk infrastruktur vises i Sikringssone H 190 i plankart. Offentlig industrikai tilrettelegges for landstrøm og uttak for vann til fartøy. Utnyttelsesgraden for næringsareal økes fra 80 til 100 % for å gi mulighet for økt utnyttelse av området.

 JxqhtdtweDgMAAAAAElFTkSuQmCC

Merknader til plan sendes til: post@heroy-no.kommune.no / Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, og merkes med sak 2021/415 innen 12.12.2022.

Saksprotokoll

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse