I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av reguleringsplanarbeid for Fagervikveien 4/25 m.fl. i Herøy kommune.

Planområdet ligger i Fagervikveien i Herøy kommune og omfatter del av gbnr 4/25 m.fl. Forslagsstiller, Færøyvågen as ved Ørjan Eide Paulsen m.fl., ønsker hovedsakelig å regulere gbnr 4/25 m.fl. til frittliggende boligbebyggelse med ca. 7-9 stk boligtomter med mulighet til hvert sitt naust og flytebrygge samt 3-5 naust i rekke og småbåtanlegg med plass til 3-5 båter m.m. Planområdet har en størrelse på ca. 19,3 daa inkl. areal i sjø. Området er ikke tidligere regulert. Tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel for Herøy kommune. Herøy kommune har konkludert med at prosjektet ikke utløser utredningsplikt da planområdet ikke omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Det er likevel behov for å utdype enkelte tema nevnt i planinitiativet og oppstartsmøtet 22.06.21.

Planprosess

  • 22.06.21 - Oppstartsmøte ble holdt
  • 15.07.21 – Kunngjøring blir sendt ut til berørte parter og offentlige instanser
  • 30.08.21 – Merknadsfrist for kunngjøring (minimum fire ukers høringsfrist). Det er viktig at man benytter denne muligheten, da det er i denne fasen det er minst ressurskrevende for alle parter å gjøre endringer/justeringer.
  • September 21/januar 22 - Utarbeidelse av plan til 1. gangs høring – Kommunen overtar etter dette forslaget til detaljreguleringsplanen og det vil bli ny høringsfrist på utarbeidet planforslag.
  • Mars 2022- 2. gangs høring
  • Mai/juni 2022 - Vedtak av reguleringsplanen

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56, epost: landark@landark.no

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet m.m. er også lagt ut på Herøy kommune sin hjemmeside https://www.heroy-no.kommune.no under fanen Bolig og eiendom - Plan og planarbeid – Høringer og kunngjøringer – Gå til høringer – Fagervikveien 4/25 m. fl.

Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi til Herøy kommune post@heroy-no.kommune.no, eventuelt Herøy kommune, Rådhuset, Plan og utredning, Silvalveien 1, 8850 Herøy, innen 30.08.21.

Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte
Referat fra oppstartsmøte i plansaker

Mvh
Åsfrid Fagervik
Overlandskapsarkitekt mnla