Kommuneloven fikk i 2003 et nytt kapittel 6A om innbyggerinitiativ. Dette gir innbyggerne rett til å ta opp saker både i kommunen og fylket. 

Det er satt visse vilkår:

  • Kommuneloven krever at et visst antall innbyggere står bak forslaget. Et forslag må ha støtte av minst to prosent av innbyggerne, eller minimum 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.
  • De som står bak forslaget må være registrert bosatt i kommunen dersom forslaget blir fremmet  overfor kommunen, eller i fylket dersom forslaget blir fremmet overfor fylkeskommunen.
  • Forslag som blir fremmet må gjelde kommunens eller fylkeskommunes virksomhet.
  • Samme sak/forslag kan ikke ha blitt behandlet i løpet av de siste fire årene.
  • De som står bak initiativet har ikke krav på noe bestemt utfall av saken.
  • Forslag som blir fremmet anonymt blir ikke behandlet.

Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er blitt fremmet. Initiativtakerne skal informeres om vedtaket som er fattet og de tiltak som blir gjennomførte som følge av forslaget. Initiativtakerne må oppgi hvem som er kontaktperson for initiativet, slik at han/hun blir underrettet om om utfallet av initiativet.

Det er ikke et krav at de som står bak forslaget har stemmerett. Det betyr at personer under 18 år kan fremme forslag. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslag som blir fremmet.

Skal du fremme sak kan du henvende deg til ordfører på rådhuset eller elektronisk via Minsak.no