Kommunens handlingsrom bestemmes av Stortinget gjennom lover, forskrifter, retningslinjer, enkeltvedtak og ikke minst økonomiske rammer. Innenfor disse rammene styres kommunens virksomhet av ulike kommunale planer. Planene vedtas av kommunestyret, ofte etter brede planprosesser der kommunens innbyggere og brukerne av tjenestene er involvert.

Kommunal planlegging

 1. Kommuneplanens kortsiktige del (økonomiplanen - 4-års perspektiv og årsbudsjett - ett års perspektiv)
 2. Tertialrapporter (Regnskapsrapportering og budsjettregulering hver 4. måned)
 3. Årsregnskap, årsmelding (Rapportering for siste år når regnskapet er ferdig)

Kommuneplanens kortsiktige del (Økonomiplan og budsjett)

Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen) har et 4-årig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen utarbeides slik at den tilfredsstiller kravene til handlingsprogram og disse dokumentene blir dermed identiske. Dokumentet betegnes heretter som økonomiplan.

 Prioriteringene i kommuneplanens langsiktige del konkretiseres i økonomiplanen og årsbudsjettet. Økonomiplanen behandles om våren og årsbudsjettet behandles med vedtak i kommunestyret i desember.

Økonomiplanen skal:

 • gjelde for fire år
 • angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden
 • danne grunnlaget for årsbudsjettene
 • følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort.

 Enhetene utarbeider sine forslag til økonomiplan per driftsenhet innenfor sine respektive rammeområder. Det skal knyttes kommentarer til bevilgningene i form av angitte mål og premisser på de områder dette anses nødvendig for å klargjøre hva en vil oppnå med bevilgningen.

Årsbudsjettet skal:

 •  bygge på prioriteringer i økonomiplanen
 •  være bevilgningsdokument, dvs. at vedtatt budsjett angir hvilke brutto rammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året.

Rammene er bindende for rammeområdene.

Vedtatt budsjett og økonomiplan

Tertialrapporter

I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august.  Her foretas en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.  Rådmannens tertialrapport behandles av formannskap og kommunestyre.  I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettreguleringer ved behov.

Årsregnskap og årsmelding

Årsmeldingen skal utarbeides henhold til kommunelovens § 48, nr. 5.  Årsmeldingen skal behandles sammen med årsregnskapet innen 30. juni året etter. Årsmeldingen utarbeides av ansvarlig for hvert rammeområde.

Årsmeldingen skal inneholde:

 • Beskrivelse av aktiviteten/ansvarsområdet
 • Utvikling over tid (tidsanalyser, bruk av Kostra-nøkkeltall, der de er tilgjengelige)
 • Resultatmål/måloppnåelse og oppfølging av politiske vedtak
 • Ressursinnsats, økonomi og personal med rapportering av vesentlige avvik
 • Rapportering på investeringsprosjekt

Årsmeldingen skal i tillegg inneholde:

 • Opplysninger om forhold som ikke framgår av regnskapet
 • Redegjørelse for kommunens finansportefølje
 • Forhold som er viktig for å bedømme kommunens stilling og resultatet av virksomheten
 • Forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet
 • Ekstraordinære forhold og andre forhold som er av vesentlig betydning
 • Viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp

Årsmelding for 2019