I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Herøy kommune i Nordland

Søker: Salmo Innovation AS

Søknaden gjelder: Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret

Søkt størrelse: 3599 tonn MTB

Lokalitet: Leibåen Koordinater: Midtpunkt anlegg N 66º3,727` Ø 11º58,167` 

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no, eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 22.06.23. Merkes sak 2023/483.

Oversendelsesbrev

Søknadsskjema

Behov

Forskningstillatelser

Tilleggsinformasjon

Vurdering av behov for KU

Forundersøkelse

B-undersøkelse

C-undersøkelse

Samtykkeerklæringer

Sårbare marinearter og naturtyper

Havbunnskartlegging

Disponible lokaliteter

Internkontroll

Vannstrømmåling

Hjørnekoordinater

Sjøkart

Kart

Plankart

Fortøying