Det vises til vedlagte søknad fra LetSea AS om utvidelse av akvakulturtillatelse for laks og ørret til forskningsformål på lokalitet 37857 Seiskjæret i Herøy kommune.

Det søkes om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra dagens 3120 tonn til 3599 tonn, en utvidelse på 479 tonn. Det søkes ingen andre endringer på lokaliteten.

Lokaliteten disponeres av Biomar AS med fire forskningstillatelser á 780 tonn, LetSea AS med én forskningstillatelse på 780 tonn og Nordland Fylkeskommune med én undervisningstillatelse på 550 tonn.

Både Biomar AS og Nordland Fylkeskommune har samtykket til omsøkte økning av MTB. Ettersom Nordland Fylkeskommune disponerer lokaliteten, vil Troms og Finnmark fylkeskommune behandle søknaden. Dette av habilitetsgrunner. 

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 21.04.2023.

Merknader merkes med sak 2023/291.

Oversendelsesbrev

Søknad

Sjøkart

Sjøkart som viser Seiskjæret

Lokalitet kommunekart

Internkontroll

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring

B-undersøkelse 

B-undersøkelse

C-undersøkelse

C-undersøkelse

Forundersøkelse

Varslingsplan

Sårbare arter

Strømrapport

Miljøregistrering

Beredskapsplaner

Biosikkerhetsplan

Fiskehelseplan

Kommuneplanens arealdel

Prøvesvar

Oppsummering