Bygget ble åpnet i 1991 og utvidet/renovert i 2013/2014.

Bofellesskapet består av 9 leiligheter tilknyttet fellesareal og personalbase. En av leilighetene fungerer som kommunal avlastningsbolig for barn og unge. Enheten har en bemanning på 11 ansatte. Personalet består av vernepleiere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Det er heldøgns bemanning.

Leilighetene er å betrakte som egen bolig. Boboerne innreder selv sine leiligheter og er ansvarlig for innboforsikring og lignende. Personalet har hovedansvaret for renhold i leilighetene og de er i tillegg behjelpelig med klesvask, matlaging og andre daglige gjøremål.

Aktiviteter og turer sammen med beboerne er en viktig del av hverdagen i bofellesskapet. Vi har fokus på variasjon og legger til rette for deltakelse i sosiale sammenhenger.

Valsåsen bofellesskap er underlagt hjemmetjenesten og har et tett samarbeid med hjemmesykepleien. Beboerne får oppfølging av fastlege. Betaling for medisiner og lignende er som for andre hjemmeboende i forhold til egenandel/frikort.

Vi har ingen besøkstider, pårørende og venner er velkommen innom på besøk!

Enhetsleder Roger Falch Iversen tlf. 75068030 e-post
Fagleder Grethe Helen Jensen tlf. 75068024 e-post