I Herøy er det 32,6 km kommunale veger og ca. 2 km "private" veger som vedlikeholdes av kommunen.

Av dette er 26 km asfalterte og 4-5 km er grusveg av god standard. De øvrige vegene er delvis i dårlig forfatning.

Siden 1989 har all opprusting av kommunale veger skjedd etter en vedtatt vedlikeholdsplan. Planen rulleres hvert 3. år. Vi har asfalt på ca. 80 % av de kommunale vegene. Forventet levetid på asfalten er 8-15 år, avhengig av grunnforhold og slitasje. Asfalteringen startet i 1989. Vi må derfor bruke stadig større andel av de avsatte midlene til reasfaltering.

Siste vedtatte hovedplan veg 2022-2029 ble vedtatt 05.10.2021:

Hovedplan veg

Saksprotokoll