Kommunestyret har gjennom kommunens politiske styringssystem og delegasjonsreglement gitt rådmannen myndighet på en rekke områder.

Kommunens administrative delegasjonsreglement beskriver hvordan rådmannen vidredelegerer noe av sin myndighet videre nedover i organisasjonen.  Delegasjon skjer alltid til funksjon og ikke til person.

Herøy kommune skiller mellom to ulike typer administrativ lederfunksjon:

Enhetsleder: er en leder av en avgrenset driftsenhet som har delegert lovområder og personal- og økonomiansvar.

Fagleder: er en leder som har et faglig ansvar knyttet til et lovområde, men som ikke har personal- og økonomiansvar.

Ansettelsesutvalget

I Herøy har rådmannen videredelegert sin myndighet i ansettelsesspørsmål til Ansettelsesutvalget, som er et rent administrativt utvalg. Ansettelsesutvalget består av kommunens saksbehandler i personalsaker, en representant utpekt av de tillitsvalgte og leder for den enheten ansettelsen gjelder.

Vedtak i ansettelsesutvalget skal være enstemmig.  hvis det ikke oppnås enighet avgjøres saken av rådmannen.

Administrativt delegasjonsreglement