Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtok kommunestyret, den 23.06.20, sak 11/20, forslag til Detaljregulering for Båthågjen hyttefelt. Plan-ID 201903

Hensikten med planen

Planen er oppdatert med det allerede bebygd hytteområdet og legger til rette for inntil to nye hytter og areal for båtlager og båtutsett i planens vestre del. Planen vil erstatte tidligere reguleringsplan 50436 Båthågjen hyttefelt sør-Staulen gnr 54 brn 11 og 50474 Mindre endring av reguleringsplan Båthågjen hyttefelt.

Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet melding om vedtak er mottatt.  Klagen må være undertegnet og vise til vedtaket det klages på.  Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.  Klagen sendes post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuelle klager merkes med sak 19/955.

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelse

Samlet saksfremstilling