Forslaget til ny kommunal planstrategi for Herøy kommune kan leses her.
Saksprotokoll fra formannskapsmøtet 14.05.24 kan leses her.

Kommuenstyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1 om kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske veivalg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

I forslaget til ny kommunal planstrategi er det gjort vurderinger rundt hvilke planer kommunen trenger for å stå best mulig rustet i møte med fremtidens utfordringer og muligheter. Formålet med strategien er å styrke den politiske styringen av den kommunale planleggingen, og endelig vedtatt planstrategi vil være retningsgivende for kommunens prioritering av planarbeid i kommunestyreprioden 2024-2028. 

Når en planstrategi legges ut for offentligheten, åpnes det opp for at den som ønsker kan sende inn innspill.
Dette gjøres ved å sende sitt inspill til post@heroy-no.kommune.no 
Planstrategien skal sendes til regionale myndigheter og nabokommuner for uttalelse.