Postlister (etter 23.02.2021)
Postlister (før 23.02.2021)
Møtekalender (etter 23.02.2021)
Møtekalender (før 23.02.2021)
Digitalt planarkiv
Planarkiv
Kommune-TV
Opptak av politiske møter (Youtube)


Generelt om tjenesten

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

 
Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:
Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder  

Kriterier/vilkår
Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art.
 
Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve betalt for utskrifter, kopier og utsendelse når antallet er over 100 sider i en sak. Da kan det kreves en krone per ark utover 100 og betaling for hele utsendelsen. For høykvalitetskopier gjelder det egne regler.

Lover

Forskrifter

 • Offentlegforskrifta

  Saksbehandlingstid

  Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen 1-3 arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen 5 arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, regnes dette som et avslag.


  Klagemulighet

  Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Statsforvalteren i Nordland er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag.

  Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren i Nordland også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn. 

  Administrasjonskonsulent Kristin Vangen
  E-post